لوگوی خوب نیازی به توضیح ندارد.

پارس آکه

اپل

پتامون

آمازون

راما

کوکا کولا