چگونه بهترین صفحه اصلی سایت مان را طراحی کنیم ؟!

صفحه اصلی یک درب ورود

یک جمله معروف انگلیسی هست که از سال ۱۸۶۰ میالدی میلیون ها بار استفاده شده . “هیچ وقت کتاب را از روی جلدش قضاوت نکنید ” در خصوص کتاب ها این جمله درست است اما در خصوص وب سایت ها کامال اشتباه. همه کاربران، حتما یک وب سایت را از روی صفحه اول آن قضاوت میکنند. یک وب سایت بدون صفحه اصلی نمی تواند وجود داشته باشد. ممکن است ورود کاربران به وب سایت شما از صفحه اول نباشد اما قطعا به آن رجوع خواهند کرد. میتوان این گونه گفت که وقتی یک کاربر وارد صفحه اصلی شما میشود گویی از درب های ورودی شرکت و فروشگاه شما عبور میکند . باید برای آنها روشن باشد که شما کی هستید ؟!، چه چیزی را ارائه می دهید ؟! و چه سودی برای آنها دارید؟! و نکته قابل تامل این است که کاربر باید به پاسخ تمام این سوالها در ظرف چند ثانیه برسد.

فقط ۱۰ ثانیه – بودن یا نبودن

طراحی درست و استاندارد صفحه اول به میزان زمانی که بازدیدکننده در سایت شما میگذراند مستقیما تاثیرمی گذارد. مطالعه ا ی که توسط گروه نیلسن نورمن انجام شد، زمان صرف شده در یک وب سایت را به “توزیع Weibull “در رشته آمار و احتماالت تشبیه کرد، مفهوم ی که برای تجزیه و تحلیل “زمان تا شکست” کاربر استفاده می شود. به عبارت د یگر، مدت زمانی که کاربر طول می کشد تا وب سایت شما را ترک کند بر اساس مدت زمانی که کاربر در صفحه اصلی صرف کرده است. Liu Chao و همکارانش در تحقی قاتی جامع به این نتی جه رس یدند که ۹۹ ٪وب سایت ها دارای ی ک فرصت ۱۰ ثانیه ا ی هستند. به این معنی که بازدیدکنندگان در عرض ۱۰ ثانیه تصمیم خواهند گرفت که بمانند یا وب سایت را ترک کنند.

 چرا این مهم است؟ زیرا به ای ن معنی است که شما ۱۰ ثانیه فرصت دارید تا ارزش تان را معرفی کنید . اگر یک بازدیدکننده بیش از ۱۰ ثانیه بماند، احتمالا به تعامل با سایت شما و بازد ید از صفحات اضافی ادامه خواهد داد. اما اگر در این ۱۰ ثانیه توجه آنها را جلب نکنید، احتمالا از سایت شما خارج میشود.

 پس میتوان نتیجه گرفت، طراحی صفحه اصلی مهمترین گام برای ایجاد ترافیک و تعامل با مخاطب می باشد .

طراحی یک صفحه اصلی ایده آل

اگر به صفحات اصلی برخی از وب سایت های مورد عالقه خود نگاهی دقیق بیندازید، متوجه خواهید شد که بسیاری از آنها نسبتا شبیه به هم هستند. حداقل میتوان در آنها اصولی یکسان را ببنید ، که تصادفی نیست. همان طور که گفتیم طراحی صفحه اصلی وب سایت برا ی موفقیت یک سایت ضروری است.

یک صفحه اصلی خوب باید ارزش شرکت شما را نشان دهد و این کامال شما را به چالش خواهد کشید. قطعا بزرگترین سوال شما در این لحظه این است که چگونه میتوان صفحه اصلی ایده آل خودم را ایجاد کنم؟

 اما به نظر ما سوال بهتر می تواند این باشد “از کجا شروع کنم؟”

 نگران هیچ چیز نباشید تا کمتر از ده دقیقه دیگر، شما در این مقاله با مهمترین ویژگی های یک صفحه اصلی ایده آل و استاندارد آشنا میکنیم .

۱. لوگو و نام تجاری

یکی از وجوه اشتراک همه وب سایت ها ی معتبر وجود لوگو آن هاست. در واقع، احتماال خیلی از آن ها را با لوگویشان می شناسید که البته به قدرت برندسازی شما و تیمتان برمیگردد. 

لوگوها معموالا در سمت چپ باالی صفحه اصلی شما نمایش داده می شوند زیرا اولین جایی است که نگاه کاربر به آن جلب می شود. با این حال، می توانید لوگوی خود را در نوارناوبری یا وسط بخش اول صفحه قرار دهید .

با این حال، به خاطر داشته باش ید ، هر جا که لوگوی خود را قرار می دهید، باید به راحتی قابل تشخیص باشد و به اندازه کافی بزرگ باشد که بازدیدکنندگان بتوانند آن را به خوبی تشخیص دهند .

۲. بیانیه ماموریت و شعار به شکلی قهرمانانه

شما با بیان ماموریت شرکت خود ، وجه تمایز با رقبا و یا شعار مناسب در یک قالب جذاب میتوانید به سرعت به بازدیدکنندگان بگویید که در وب سایت شما به چه چیزهایی خواهند رسید.

 این بخش معموالً از یک تصویر بزرگ یا نمایش اسالید تشکیل شده است و دقیقاً زیر نوار ناوبر ی (نوار بالای صفحه) قرار می گیرد.

 یکی از اشتباهات بسیاری از صفحات اصلی این است که از اسالیدهای پایین نوار کاربری را فقط به جنبه ی زیبایی نگاه می کنند در صورتیکه بیان ش عار و ماموریت شما باعث میشود بازدیدکننده با توجه به قانون ۱۰ ثانیه به سرعت بتواند ماهیت این سایت و حتی سودمندی آن را برای خود تشخیص دهد

۳. یک اقدام وسوسه انگیز (CTA)

call to action یا دکمه فراخوان یکی از ابزاریست که می تواند مخاطب را به سرعت به تعامل وادارد یا باعث شود او زمان بیشتری را در سایت شما بگ ذ راند . هر وب سایتی هدفی را دنبال می کند که در راستا ی آن می توانید یک دکمه فراخوان را در نظر بگیرید . به نحوی می توان گفت مخاطبان را با وسوسه کردن وادار می کنید به آنچه شما میخواهید اقدام کنند. معموال CTAها عبارات ی کوتاه هستند . دو یا سه کلمه مانند ”هم ین حاال خرید کنید“ یا ”بیشتر بدانید“ یا “عضو شوید ” این اقدام میتواند باعث خر ید چیزی از شما، دادن ایمی ل خود ، ایجاد تماس ، بازدید از صفحه تخفیفات یا هر آنچه که میخواهید باشد.

 طبق یک تحق یق که سایت Formstack انجام داده است، قرار دادن یک دکمه فراخوان مناسب با رویکردی درست باعث افزایش فروش تا ۱۶۱۷ %میشود. همچنین بهینه سازی CTA منجر به افزایش ۲۰۲ درصد ی در کلیک و نرخ تبدیل شده است

۴. منوهای ناوبری ساده و کارا

بازدیدکنندگان برا ی پیمایش در وب سایت شما به منوها ن یاز دارند. یک منو باید اولین چیزی باشد که آنها در صفحه اصلی شما م ی بینند و باید بسیار خوانا و دارای کاربری آسان باشد .

 همانطور که میبینید، منوها اغلب لوگو و CTA های شما را در خود جای م ی دهند، که آنها را به یکی از مهم ترین عناصر طراحی وب سای ت تبدیل می کند .

 به طور استاندارد منو از بخش هایی نظیر صفحه اصلی، صفحه وبالگ، صفحه فروشگاه، صفحه خدمات، صفحه درباره ما، صفحه تماس با ما و بخش های مهمی که می توانند در زیر منوها قرار بگیرند . از منو ی آبشاری برای ایجاد زیر منو اصلی استفاده کنید . زیرمنو ها بهترین ابزار هستند برا ی سازماندهی محصوالت و صفحات شما و پیمایش آسان آنها توسط کاربران و جلوگی ری از سردرگم ی مشتریان در میان تعداد زی اد صفحات.

۵. یک طرح رنگی چشم نواز

یکی از جنبه های کل ید ی طراحی صفحه اصلی وب سایت، رنگ هایی است که استفاده می کنید . رنگ ها فقط یک انتخاب بر اساس سلیقه نیستند . آنها می توانند نگاه مخاطب را به آنچه میخواهید جلب کنند ، احساس خوبی در آن ها ایجاد کنند و بر افکار مردم در مورد برند شما تأثیر بگذارند .

 معموالً توصی ه می کنیم چند رنگ را انتخاب کنید که به خوبی با ترکیب میشوند و از آنها در سراسر وب سایت خود استفاده کنید . برا ی برخ ی از عناصر، مانند CTA ها و منوها، باید مطمئن شوید که از رنگ هایی استفاده م ی کنید که آن ها را برجسته تر نشان می دهند .

۶. تصاویر با کیفیت و گویا

تصاویر بخش قابل توجهی از طراحی های بیشتر وب سایت ها از جمله صفحات اصلی را تشکیل می دهند. تصاویری که انتخاب می کنید هرگز نباید فقط در راستای پر کردن محتوای سایت باشد . تصاویر باید به بازدیدکنندگان ایده بدهند که چه چیز ی به آنها ارائه می دهید و برند شما چیست.

 حتما از عکس هایی که دارای کیفیت باالیی هستند استفاده کنید ، اگر از کسب و کار خود طرح یا عکسی ندارید از سایت هایی که عکس های فاقد کپی رایت را با کیفیت باال ارائه میدهند استفاده کنید. انتخاب عکس در قسمت بیان شعار و ماموریت هم بسیار موثر است.

 عکس های زیاد و با کیفیت و مرتبط میتواند تاثیر خوبی بر کاربران داشته باشد ، شما میتوانید نسبت به کار خود گالری تصاویر هم داشته باشید .

 البته فراموش نکنید ، شما باید آنها را بهینه کنید تا مطمئن شوید که سرعت سایت شما را کاهش نمی دهند. 

۷. فونت بسیار خوانا و جذاب

ممکن است فکر نکنید انتخاب فونت شما خیلی مهم است، اما مهم تر از آن چیزی است که اکثر مردم تصور می کنند . فونت های مناسب می توانند وب سایت شما را به دلیل خواندن آسان تر در دسترس تر کنند. به علاوه، همیشه موضوع سبک وجود دارد زیرا م ی توانید از فونت ها به عنوان یک عنصر بصری استفاده کنید .

 فونت هایی که استفاده می کنید به سبک شخصی بستگ ی دارد. با این حال، توصیه می کنیم به طرح های کالس یکی که به راحتی خوانده می شوند پایبند باشید و سبکهای جالبتر را برای لوگو و سایر عناصر برند خود ذخیره کنید . به خاطر داشته باش ید ، هر فونتی که در صفحه اصلی خود اس تفاده می کنید دوباره در سرتاسر سایت شما ظاهر می شود، بنابراین آنها را با دقت انتخاب کنید !

۸. اثبات ارزشمندی در اجتماع

در حالت ایده آل، صفحه اصل ی شما باید باعث اعتماد بازد یدکنندگان شود، به خصوص اگر کسب وکاری دارید . یکی از بهترین راه ها برای رس یدن به این هدف این است که به کاربران نشان دهید که توصیه های خوبی از مشتریان قبل ی دریافت کرده اید .

 برای انجام این کار، بسیاری از صفحات اصلی شامل این ویژگی می باشند ، مانند توصی فات و نظرات اگر می خواهید اثبات ارزشمندی اجتماعی را در صفحه اصلی خود بگنجانید، توصیه می کنی م چند مورد از نظرات و توصیه های مشتریان یا جوایز و یا گواهینامه های معتبر خود را بگزارید.

۹.اطالعاتی در مورد تیم شما

چه به صورت انفرادی یا تیمی کار می کنید، همیشه نشان دادن نام خود یا تیمتان برای مخاطب اطمینان سازی میکند. بهترین مکان برا ی گنجاندن کمی اطالعات در مورد شما و تیمتان در صفحه اصلی شما است.

 شما همچنین می توانید یک صفحه اختصاصی درباره اطالعات کلی تیمتان در صفحه درباره ما نیز ایجاد کنید ، اما دیدن اعضای تی م به طور مستقیم در صفحه اصلی خود همیشه دلپذیر خواهد بود . به عالوه، می تواند صفحه اصلی شما را مانند خیلی از سایت های معتبر ، بسیار حرفه ا ی جلوه می دهد .

۱۰. اطلاعات تماس

هر نوع وب سایتی که طراحی می کنید، یک چیز وجود دارد که در صفحه اصلی خود نمی توانید نادیده بگیرید و آن هم اطالعات تماس است. برای کسبوکارها، می توانید تا جایی که شماره تلفن و آدرس را در کنار ایمیل اضافه کنید . برخی از صفحات اصلی تمام این اطالعات را در فوتر اصلی اضافه می کنند تا یافتن آن آسان تر شود گاهی فراتر از آن میتوان کار کرد و به شکل یک فرم با بخش هایی برای گرفتن اطالعات و ایجاد ارتباط اقدام کرد. 

اگر کسب و کارتان به نحوی است که برقراری تماس با مخاطب میتواند مفید باشد توصیه می شود در پایین صفحه سمت راست یک دکمه فراخوان برای تماس مستقیم ایجاد کنید .

۱۱.نوار جستجو

هر نوع وب سایتی که طراحی می کنید، یک چیز وجود دارد که در صفحه اصلی خود نمی توانید نادیده بگیرید و آن هم اطالعات تماس است. برای کسبوکارها، می توانید تا جایی که شماره تلفن و آدرس را در کنار ایمیل اضافه کنید . برخی از صفحات اصلی تمام این اطالعات را در فوتر اصلی اضافه می کنند تا یافتن آن آسان تر شود گاهی فراتر از آن میتوان کار کرد و به شکل یک فرم با بخش هایی برای گرفتن اطالعات و ایجاد ارتباط اقدام کرد. 

اگر کسب و کارتان به نحوی است که برقراری تماس با مخاطب میتواند مفید باشد توصیه می شود در پایین صفحه سمت راست یک دکمه فراخوان برای تماس مستقیم ایجاد کنید .

۱۲.وبسایت واکنش گرا طراحی نمایید!

در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ ،دستگاه های تلفن همراه ۸.۵۴ درصد از ترافیک وب سای ت جهانی را ایجاد کردند و در سال ۲۰۲۲ این عدد به بیش از ۶۵ درصد رسیده است.

 بنابراین قطعا بازدیدکنندگان سایت شما قطعا بیشتر از تلفن همراه برای بازدید استفاده میکنند تا لپتاپ و تبلت. و این مسدئله نشان میدهد واکنش گرایی وب سایت شما چقدر با اهمیت است .

 تا ۸۰ درصد از مصرف کنندگان وب سایتی را که به درست ی در دستگاه آنها نمایش داده نمی شودرا ترک می کنند .

 در طراحی واکنش گرا مهم است که تمام اطالعات سایت کامال واضح در هر نوع دستگاه تلفن هوشمند به کاربر نمایش داده شود و صرف نظر از اندازه صفحه نمایش کاربری آسانی را برای پیمایش در سایت شما تجربه کند.

۱۳. یک گزینه اشتراک

داشتن گزینه ای برا ی اشتراک برا ی جمع آوری ایمیل ها و یا شماره تماس حیاتی است. جمع آوری ایمیل ها و شماره های تماس نه تنها به شرکتها اجازه می دهد تا با ایمیل از طریق خبرنامه ها و با شماره آن ها از طریق ارسال پیامک با مشتریان در ارتباط باشند ، بلکه به شرکت اجازه می دهد تا مشترکان را با تبلیغات د یجیتال مورد هدف قرار دهند.

 گزینه اشتراک بسته به اهمیت موضوع برای شما اگر سایت شما به کاربر پروفایل شخصی میدهد معموال در قسمت باال سمت راست به عنوان عضویت / ورود نمایش داده میشود و در غیر این صورت در باالی فوتر .

 هر چند اگر اهمیت زیادی برای شما داشته باشد میتواند به صورت دکمه فراخوان در قسمت بالایی سایت قرار بگیرد.

۱۴. راه آسان برا ی اتصال به یک فرد در لحظه

گاهی اوقات مشتریان بالقوه فقط می خواهند مستقیماً با ی ک فرد ارتباط برقرار کنند تا به سؤاالت خود پاسخ دهد. شما میتوانید دکمه ای به نام پشتیبانی در قسمت پایین صفحه سمت راست ایجاد کنید که کاربر بتواند

 سوال خود را آنچه بنویسد و اپراتور شما در اسرع وقت پاسخ دهد

۱۵. آیکون های رسانه های اجتماعی

قدرت بازاریابی رسانه های اجتماعی را نمی توان نادیده گرفت. به منظور جذب بازدیدکنندگان به صفحات توییتر و فیس بوک، اینستاگرام و کانالهای تلگرام ، واتس اپ و یا هر پیام رسام دیگری ، نمادهای رسانه های اجتماعی را در صفحه اصلی در قسمت فوتر صفحه قرار دهید . البته گاهی با توجه میزان اهمیت موضوع برای یک شرکت این آیکن ها به شکل یک نوار متحرک عمودی در سمت چپ تصویر استفاده میشوند. 

طراحی یک صفحه اصلی ایده آل

در نهایت به چند آمار می پردازیم که اهمیت طراحی صفحه اصلی سایت را بیشتر نشان میدهد.

– ۵۰درصد از مصرف کنندگان بر این باورند که طراحی وب سایت برای برند کلی یک تجارت بسیار مهم

است. (شرکت های طراحی برتر، ۲۰۲۱ )
– در نظرسنجی از ۵۰۰ مصرف کننده، نیمی از آنها گفتند که طراحی وب سایت برای برند کلی یک
تجارت مهم است. این نشان می دهد که کسب و کارها بای د طراحی وب سایت (یا طراحی مجدد) را
برای برآورده کردن انتظارات مصرف کنندگان و تقویت هوی ت برند خود در اولویت قرار دهند .
هنگامی که از آنها پرس یده شد که چه عناصر بصر ی را در وب سایت شرکت ارزش قائل هستند، ۴۰
درصد از مصرف کنندگان به تصاویر، ۳۹ درصد رنگ و ۲۱ درصد به وید یو گفتند. (شرکت های طراحی
برتر، ۲۰۲۱ )
– ۹۴ درصد از کاربران یک وب سایت را صرفاً به دلیل طراحی کم کیفیت ترک می کنند .
– ۷۵ درصد از اعتبار یک شرکت بر اساس طراحی وب سایت است.
– ۸۸ ٪از خریداران آنالین بعید است که پس از تجربه کاربر ی ضعیف ( UX )به یک سایت بازگردند.
– ۳۸ درصد از کاربران صفحه ا ی را با طرح بند ی یا محتوای غیرجذاب ترک خواهند کرد .
– ۵۷ درصد از کاربران کسب و کاری را با طراحی ضعیف وب سایت در تلفن همراه توصیه نمی کنند .
– کاربران ۶.۲ برابر زمان بیشتری را در صفحات دارای وید یو صرف می کنند .
– ۴۴ درصد از کاربران وب سایت ی را بدون اطالعات تماس ترک می کنند .
– ۴۲ درصد از کاربران یک وب سایت را به دلیل عملکرد ضعیف ترک می کنند . به دنبال تجربه ضعیف
مشتری، تا ۸۹ ٪از مصرف کنندگان به وب سایت رقیب تغییر مکان داده اند .
– ۸۸ درصد از کاربران پس از تجربه کاربری بد به یک وب سایت باز نمی گردند .
– یک UX بد می تواند نه تنها مشتری را که تجربه داشته است، بلکه بسیار ی از افراد دیگر را نیز دور کند.
این به این دلیل است که ۷.۴۶ ٪از این مصرف کنندگان نی ز به دوستان خود در مورد تجربه منفی
هشدار می دهند .
– ۴۷ درصد از کاربران ابتدا از صفحه محصوالت/خدمات ی ک وب سایت بازدید می کنند .
– ۴۸ درصد از کاربران فکر می کنند طراحی وب سایت عامل اصلی تصمیم گیر ی در مورد اعتبار یک
کسب و کار است.
– ۹۴ درصد از اولین برداشت ها مربوط به طراحی وب سایت شما است.
– ۸۲ درصد از خریداران پس از خواندن محتوای سفارشی احساس بهتری نسبت به یک شرکت دارند .
– ۷۱ درصد از مصرف کنندگان وقتی احساس می کنند تجربه خریدشان در یک وب سایت غیرشخصی
است، ناامید می شوند .
– وب سایت ها و پست های دارای تصاویر تا ۶۵۰ درصد بیشتر از مشتریان درگیر می شوند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *